8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
eurocec e-publishing

 

 

 

    Η euRocec στο επίπεδο των Εκδόσεων δραστηριοποιείται με την έκδοση Βιβλίων σχετικών με τις Τεχνολογίες Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα καθώς επίσης και με την παραγωγή Ηλεκτρονικού Ψηφιακού Περιεχομένου σε μορφή Ηλεκτρονικών Βιβλίων (e-books) και CDs, DVDs και Videos.

Build your Own e-Business

Our e-Business Suite of books for Web Developer’s LibraryΗλεκτρονικά Βιβλία (e-books) στην Αγγλική

C110: An Introduction to HTML-XHTML and DOM
C120: The complete guide of HTML-XHTML elements & tags
C130: Style Sheets - Working with CSS
C131: CSS Classes and Inheritance
C150: An introduction to JavaScript Scripting Programming
C151: The Structure of JavaScript
C152: JavaScript Objects Development
C153: JavaScript Advanced Features
C154: Dynamic Images and Image Maps with JavaScript
C160: XML - The Basic Guide of (e)Xtensible Markup Language
C140: DOM - Working with Document Object Model
C155: Cross Browser Scripting and Events Programming
C165: XSL Transformations (XSLT)
C700: Create your own Web server Apache 2
C800: Create your own MySQL Database Server
C900: PHP Installation and Language Structure
C910: PHP Scripting Control - Functions and Arrays
C920: PHP Strings, Files, Date and Time

 

Videos στην Ελληνική

Το Μοντέλο Client-Server

(52:23)     Ακολουθώντας τα πρότυπα (web standards)
(27:57)     H Αρχιτεκτονική της επικοινωνίας στο διαδίκτυο (internet)
(58:05)     H σύνταξη του HTML Έγγράφου και o Έλεγχος με τους κυριότερους Browsers
(01:06)     Δημοσίευση ιστοσελίδων (web pages) και εφαρμογών (web sites) στο διαδίκτυο

HTML - XHTML - DOM

(58:53)     Εισαγωγή στην HTML και οι δηλώσεις Strict, Transitional και Frameset
(58:00)     Τα στοιχεία (elements) της HTML και οι κανόνες σύνταξης εγγράφων
(31:10)     Οι δηλώσεις της XHTML και οι κανόνες συμβατότητας των XHTML εγγράφων
(01:06)     Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός - OOP και DOM

Μορφοποίηση και Συμβάντα

(53:00)     Η Οργάνωση της Δομής Εγγράφου με Λίστες και Συνδέσμους
(57:40)     Η Μορφοποίηση του Εγγράφου με Χρώμα, Φόντο και Κείμενο
(48:30)     Οι Ιδιότητες των Στοιχείων HTML και τα Συμβάντα στο έγγραφο - HTML Events
(55:55)     Χειριστές Συμβάντων Ποντικού, Πληκτρολογίου, Εστίασης, Φόρτωσης Εγγράφων

Σχεδίαση της Δομής του Εγγράφου

(01:21)     Σχεδίαση με σταθερούς και δυναμικούς Πίνακες (tables), Ενθέσεις και Στοίβες Πινάκων
(01:14)     Σχεδίαση με σταθερές και δυναμικές διατάξεις Πλαισίων (Frames) και επιλογές πρόσβασης
(01:27)     Σχεδίαση Φορμών (Forms) και Προγραμματισμός των Στοιχείων τους (Form's elements)
(01:15)     Η οργάνωση των Εικόνων και η χρήση των Εικόνων-Χαρτών (image maps)

Επάλληλα Φύλλα Στυλ - CSS

(01:02)     Δημιουργία και Εισαγωγή Κανόνων Στυλ, Ιεραρχία Μεθόδων και Δομή της Γλώσσας
(01:33)     CSS Ιδιότητες, Χρώματος, Φόντου, Κειμένου, Περιθωρίων, Χώρου, Ταξινόμησης
(01:01)     Οι Κλάσεις και οι κανόνες τους, οι Κλάσεις σαν Επιλογείς και η Κληρονομικότητα
(01:28)     CSS2 - Επάλληλα Φύλλα Στυλ - Επίπεδο 2